Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086504
Spisová značka: 2K/3/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:  Petra Helmešová, nar. 10.04.1981,
bytom Dadanova 3387/13, 010 15 Žilina, uznesením č.k. 2K/3/2014-150 zo dňa 04.08.2020 zrušil konkurz na majetok
úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 27.08.2020
Okresný súd Žilina dňa 18.11.2020
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1