Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086502
Spisová značka: 2OdS/5/2020

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Radovan Kučera, nar. 22.01.1979, trvale bytom Konevova
3930/5, 036 01 Martin, korešpondenčná adresa Majakovského 8, 036 01 Martin, podnikajúci pod obchodným menom
Radovan Kučera, s miestom podnikania Konevova 3930/5, 036 01 Martin, IČO: 37 769 596, správcom ktorého je
JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie Štrková 95/21, 010 01 Žilina, S1989, v konaní o určení splátkového
kalendára, takto
rozhodol

Návrh splátkového kalendára, predložený súdu dňa 23.10.2020, vracia správcovi na prepracovanie.

Správca je povinný prepracovaný návrh splátkového kalendára predložiť súdu v lehote 30 dní od doručenia tohto
uznesenia jeho zverejním v Obchodnom vestníku.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.
Okresný súd Žilina dňa 23.11.2020
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1