Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086489
Spisová značka: 36K/24/2015

Okresný súd Trnava v právnej veci  vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: AQUATING, spol. s r.o., so sídlom
Hviezdoslavova 7, 917 01 Trnava, IČO: 36 221 953, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka číslo: 10399/T, správcom majetku ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka
13, 917 01 Trnava, IČO: 37 994 018, značka správcu: S1138, uznesením č.k.: 36K/24/2015 - 491 zo dňa 15.10.2020,
zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 23.10.2020, zrušil konkurz pre nedostatok majetku.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.11.2020.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.11.2020
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1