Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086483
Spisová značka: 38K/16/2020

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Poľnohospodárske družstvo Skačany v likvidácii so sídlom
958 53 Skačany, IČO 00 205 664, v mene ktorého koná likvidátor Ing. Emília Remeňová, nar. 12.08.2059, trvale
bytom Jána Švernu 602/10, 958 01 Partizánske, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
Poľnohospodárske družstvo Skačany v likvidácii so sídlom Skačany, IČO 00 205 664, takto
rozhodol

I. Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100,
017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394.

II. Predbežnému správcovi sa ukladá zistiť, či dlžník je alebo nie je majetný, pričom pri posúdení majetnosti je
povinný vychádzať zo všetkého zisteného majetku dlžníka a jeho trhovej hodnoty, z majetku, pri ktorom možno
dôvodne predpokladať, že bol prevedený z majetku dlžníka odporovateľným právnym úkonom ako aj z majetku, ktorý
predstavuje nárok všeobecnej podstaty na zaplatenie zmluvnej pokuty z titulu porušenia povinnosti podľa § 11 od. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

III. Predbežný správca je povinný predkladať súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do
funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca
najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr do 45 dní od
ustanovenia do funkcie.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
                          ( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Okresný súd Trenčín dňa 25.11.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1