Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086481
Spisová značka: 2K/8/2015

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozefína Brósková, nar.
09.09.1979, trvale bytom Bezručova 29, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je: JUDr. Peter Rychnavský, so sídlom
kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 42079420, o návrhu správcu na jeho odvolanie,
takto
rozhodol
o d v o l á v a správcu JUDr. Petra Rychnavského, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad
Topľou, IČO: 42079420 z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 25.11.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1