Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086475
Spisová značka: 1K/20/2014

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu:  KOBE SK s.r.o. v konkurze, so sídlom Továrenská 993, 059 01 Spišská Belá, IČO: 45 937 273, správcom
ktorého je Mgr. Anna Gaľová, so sídlom kancelárie Slnečná 39, 080 01 Prešov, o odvolaní správcu z funkcie a
zvolaní schôdze veriteľov na súd, takto
rozhodol

I. Odvoláva  Mgr. Annu Gaľovú, so sídlom kancelárie Slnečná 39, 080 01
Prešov z funkcie správcu úpadcu.

II. Zvoláva  schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 11.01.2021 o 10:30
hod. na Okresnom súde Prešov v miestnosti č. 18 s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie
2. Hlasovanie o návrhoch na nového správcu
3. Záver
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Veritelia sa na schôdzi preukazujú dokladom totožnosti, právnické osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia súdu plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa (originál alebo
osvedčenú fotokópiu) a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí
vyplývať oprávnenie na zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, a ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo
veci vyhláseného konkurzu a účasti na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o
zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.
Okresný súd Prešov dňa 25.11.2020
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1