Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086470
Spisová značka: 30OdK/271/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Magdaléna Sárköziová, nar. 27.07.1962, bytom Komárno,
945 01  Komárno, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05  Bratislava, IČO: 30
798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01  Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Magdaléna Sárköziová, nar.
27.07.1962, bytom Komárno, 945 01  Komárno.

II. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

III. Ustanovuje správcu JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova
21, 949 01 Nitra, IČO: 42 125 111, zn. správcu: S1316.

IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť
správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť
pohľadávku do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa
podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona
č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške
pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v
súlade s ustanoveniami § 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť
uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.

VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne
informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý
pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov
a orgánov sociálneho zabezpečenia členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a
následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o
priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku
patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.

VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v
sume 500,00 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 16.11.2020 vedený pod
položkou registra D14 - 1745/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň
Okresného súdu Nitra, aby preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49
Civilného sporového poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní
možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený
súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci
súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ňou sleduje, podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený,
kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia,
ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené
náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového
poriadku).

X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti 
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).

Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.

Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.

Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.

Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.

Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.

Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak

a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú
osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, na drobných veriteľov sa neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom
vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri
preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal
snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré
vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej
pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba
Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej
republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov.

Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.

Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.

Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.

V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.

Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.

Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Okresný súd Nitra dňa 24.11.2020
JUDr. Marek Olekšák, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1