Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086469
Spisová značka: 27K/8/2019
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : SUNOB Capital, s.r.o., so sídlom Nitra, Vodná
č. 27, IČO: 36550701, ktorého správcom je: Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom kancelárie: Nitra, Radlinského
č. 5, o odvolaní správcu takto
rozhodol

Súd   o d v o l á v a  Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom kancelárie: Nitra, Radlinského č. 5, z funkcie správcu.
Poučenie:

Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 25.11.2020
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1