Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086468
Spisová značka: 23K/4/2020

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Igor Kondel, nar.
07.08.1943, bytom: Hlavná 328, 946 38  Virt, zastúpený advokátskou kanceláriou: IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o., so
sídlom: Šoltésovej 2, 811 08  Bratislava, IČO: 36 854 808, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka GLOBALE
INVEST s. r. o., so sídlom: Na strelnici 30, 951 01  Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 35 965 487, takto
rozhodol


I. Súd konkurzné konanie na dlžníka GLOBALE INVEST s. r. o., so sídlom:
Na strelnici 30, 951 01  Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 35 965 487, zastavuje.

II. Súd vracia navrhovateľovi Igor Kondel, nar. 07.08.1943, bytom: Hlavná
328, 946 38  Virt, zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedený pod položkou
registra D19 - 13/2020 vo výške 1.500 eur po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.
 Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia  uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.11.2020
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1