Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086453
Spisová značka: 31OdK/358/2020

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Štefan Kováč, narodený: 19.01.1975,  bytom:  Družstevná 207/
9, 076 63 Veľké Ozorovce,  zastúpený:  Centrom právnej pomoci,  Kancelária  Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040
41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka:  Štefan Kováč, narodený:
19.01.1975,  bytom:  Družstevná 207/ 9, 076 63 Veľké Ozorovce.

II. Zbavuje dlžníka:  Štefan Kováč, narodený: 19.01.1975,  bytom:
Družstevná 207/ 9, 076 63 Veľké Ozorovce, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.

III. Konkurz   u z n á v a   za hlavné insolvenčné konanie.

IV. Ustanovuje správcu podstaty:   JUDr. Ivan Hric, so sídlom kancelárie:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1886.

V. Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami
v jednom rovnopise, pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.

VI. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o
vyhlásení konkurzu známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo
registrované sídlo v inom členskom štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

VII. Ukladá  správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od
doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne
informovať o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy,
ako aj o každom postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.

VIII. Ukladá  správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného
odkladu, že oznámil v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

IX. Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí
právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a
vykonateľnosti.

X. Ukladá  správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od
doručenia tohto uznesenia číslo účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.

XI. P o u k a z u j e  správcovi podstaty: JUDr. Ivan Hric, so sídlom
kancelárie: Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1886; preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR.

XII. U k l a d á   učtárni Okresného súdu Košice I  poukázať preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1
Poučenie:

1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu  na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. (§
171d ZKR).

3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)

4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)

5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)

6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)

7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)

8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)

9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)

10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)

11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)

12.Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)

13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)

14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR)

15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)

16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)

17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)

18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)

19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)

20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)

21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)

24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)

25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)

26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)

27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)

28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2  Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 25.11.2020
JUDr. Július Tóth, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1