Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086452
Spisová značka: 32K/8/2020
O Z N A MOkresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: AGRARKO, spol. s r. o. v likvidácii, so sídlom: Pri mlyne 1, 071
01 Michalovce, IČO: 31 699 189, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Tomáš Sabadoš, správca, so sídlom
kancelárie Mlynárska 15, 040 01 Košice, zn. správcu: S1896, uznesením č.k. 32K/8/2020-78 zo dňa 27.10.2020
zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: AGRARKO, spol. s r. o. v likvidácii, so sídlom: Pri mlyne 1, 071 01
Michalovce, IČO: 31 699 189 pre nedostatok majetku dlžníka.


Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2020.
Okresný súd Košice I dňa 24.11.2020
Mgr. JUDr. Lucián Török, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1