Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086451
Spisová značka: 26K/14/2020

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o., so sídlom: Pri Mlyne
1, 071 01 Michalovce, IČO: 36 607 410 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

Z a č í n a   konkurzné   konanie  voči dlžníkovi: EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o., so sídlom: Pri Mlyne 1, 071 01
Michalovce, IČO: 36 607 410.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.

Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,

e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra (§ 14 ZKR).

Ak ZKR neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa ZKR doručujú ich zverejnením v
Obchodnom vestníku. Ak ZKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa ZKR zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely ZKR za
zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku  (§ 199 ods. 1 a 9 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 24.11.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1