Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086449
Spisová značka: 26K/13/2018

Okresný súd Košice I vo veci malého konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: S Trade Group s.r.o., so sídlom
Rubínová 5, 040 11 Košice, IČO: 46 781 005 o návrhu správcu podstaty: JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M., so sídlom
kancelárie Mlynárska 15, 040 01 Košice, značka správcu: S1896 na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto
rozhodol

I. Zrušuje malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: S Trade Group
s.r.o., so sídlom Rubínová 5, 040 11 Košice, IČO: 46 781 005 pre nedostatok majetku.

II. Nepriznáva správcovi podstaty: JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M., so sídlom
kancelárie Mlynárska 15, 040 01 Košice, značka správcu: S1896, odmenu z výťažku a náhradu výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
z časti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.


Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Podľa ust. § 365 ods. 1 CSP, odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 24.11.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1