Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086448
Spisová značka: 26K/61/2016

Okresný súd Košice I vo veci malého konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Pavol Polaško, nar.: 21.09.1967,
bytom Hlavná 122, 044 31 Družstevná pri Hornáde, zast.: PIHORŇA, LENÁRT, JAŠŠO, s.r.o. (predtým PIHORŇA &
PARTNERS s.r.o.), so sídlom Hrnčiarska 29, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 453 785; ktorého
správcom je: KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Floriánska 19, 040 01
Košice, značka správcu: S1742 o vrátení súdneho poplatku takto
rozhodol

Vracia úpadcovi k rukám správcu podstaty: KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom
kancelárie Floriánska 19, 040 01 Košice, značka správcu: S1742 zaplatený súdny poplatok vo výške 5,91,- eura
prostredníctvom prevádzkovateľa systému Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, do 30 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia prevádzkovateľovi systému.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný súd Košice I v 2
písomných vyhotoveniach. ( § 239 ods. 1 C.s.p., § 242 C.s.p.).

V zmysle § 243 C.s.p., v sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C.s.p.) uvedie, proti ktorému
uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.

Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti (§ 244
C.s.p.).

V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a
účelné (§ 245 C.s.p.).

O sťažnosti rozhodne súd prvej inštancie. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť
dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný
právnym názorom súdu (§ 248 a § 250 C.s.p.).
Okresný súd Košice I dňa 24.11.2020
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyššia súdna úradníčka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1