Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086447
Spisová značka: 4K/12/2020

Okresný súd Banská Bystrica v  právnej veci navrhovateľa - veriteľa
Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu                      na
vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka TIR s.r.o., so sídlom SNP 49, 977 01 Brezno, IČO: 00 633 496,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 7187/S, takto
rozhodol

Z a č í n a  konkurzné konanie voči dlžníkovi TIR s.r.o., so sídlom SNP 49, 977 01 Brezno, IČO: 00 633 496.
Poučenie:


             P o u č e n i e  :   Proti
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.11.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1