Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086446
Spisová značka: 4K/11/2019

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu LUCAR spol. s r.o., "v
konkurze", so sídlom Zvolenská 83, 984 01 Lučenec, IČO: 31 640 966, správcom konkurznej podstaty ktorého je
JUDr. Dagmar Vavreková,  so sídlom kancelárie Horná 51, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S678, o návrhu
správcu na priznanie DPH k paušálnej odmene do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol

Súd p r i z n á v a JUDr. Dagmar Vavrekovej,  so sídlom kancelárie
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S678, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu 20% DPH k
paušálnej odmene do konania prvej schôdze veriteľov v sume 1 320 Eur.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.11.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1