Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086445
Spisová značka: 5K/12/2019

Okresný súd Banská Bystrica v  právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu RENTAL PARTNER, s.r.o.,
IČO: 36 724 432, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, zapísaného v obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vo vložke číslo 12525/S, ktorého správcom konkurznej podstaty je Bankruptcy
and recovery innovative corporation k.s., IČO: 51 643 162, so sídlom kancelárie Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 97401
Banská Bystrica, značka správcu S1893, o určenie odmeny za výkon funkcie predbežného správcu, takto
rozhodol

I. P r i z n á v a  Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., IČO:
51 643 162, so sídlom kancelárie Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 97401 Banská Bystrica, značka správcu S1893,
paušálnu náhradu výdavkov predbežného správcu v sume 1.500 Eur.

II. U p r a v u j e  učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., IČO: 51 643 162, so sídlom kancelárie Nám. Štefana Moyzesa
33/5, 97401 Banská Bystrica, značka správcu S1893, na účet č. IBAN: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, paušálnu
náhradu výdavkov za výkon funkcie predbežného správcu vo výške 1.500 Eur z preddavku evidovaného pod
položkou D19, položka registra 19, rok 2019, číslo účtovného dokladu 11. IX. 2019, do 3 dní od právoplatnosti tohto u
Poučenie:

Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva  v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici a to písomne  v 2 vyhotoveniach.

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.11.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1