Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086444
Spisová značka: 2K/12/2018

P R E D V O L A N I E 
Na všetkých podaniach v tejto veci
                                                                                    U veďte spisovú značku: 2K/12/2018

vo veci
navrhovateľa: 1. Ing. Pavel Horňák, nar. 05. 10. 1955, bytom 974 01 Banská Bystrica,
                              Limbová 13
                         2. POLLUX BB s.r.o. so sídlom Kynceľová 2012, Kynceľová, IČO:
                             50 700 651, zast. ATTORNEYS GROUP s.r.o., 974 01 Banská Bystrica,
                             Kláry Jarunkovej 2
 3. J.P.V.K. SROS spol.
s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 2266, 026 02 Dolný
                             Kubín, IČO: 31 561 241, zast. Advokátska kancelária Kováčik Legal s.r.o.,
                             026 01 Dolný Kubín, Radlinského 1729 

proti

dlžníkovi:       POLLUX - PLUS, s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Kynceľová 2012,
                        IČO: 36 011 924


        o návrhu na vyhlásenie konkurzu

nariaďuje sa pojednávanie na deň 04. 02. 2021 o 10.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.

Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.

*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.

Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !

V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.

Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)

Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)

Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.

Banská Bystrica  24. 11. 2020
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.11.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1