Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086416
Spisová značka: 32K/17/2020

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: HKP Legal, s.r.o., Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO:
36 727 334, ako likvidátor spoločnosti: OOV - DRUŽSTVO MALINOVO, družstvo "v likvidácii", Križkova 9, 811 04
Bratislava, IČO: 36 281 999, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: OOV - DRUŽSTVO MALINOVO,
družstvo "v likvidácii", Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO: 36 281 999,
rozhodol

Súd predlžuje predbežnému správcovi: KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava,
značka správcu: S1568, lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 23.11.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1