Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086415
Spisová značka: 8K/63/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Hydroflex, s.r.o., so sídlom
Rohožník 464, 906 38 Rohožník, IČO: 35 837 101, správcom ktorého je: iTRUSTee Recovery, k.s., so sídlom
Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S 1697, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania,
takto

rozhodol
Súd povoľuje vstup veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005, do konkurzného konania vedeného pod sp. značkou 8K/63/2018 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská
republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, v rozsahu prihlásenej pohľadávky vo výške
480 eur, vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 4.


Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na Okresnom súde Bratislava I.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v
Obchodnom vestníku. (199 ods. 9 ZKR)
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
.


Okresný súd Bratislava I dňa 24.11.2020
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1