Obchodný vestník 231/2020 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 01.12.2020
R203205
Spisová značka: 5CbR/24/2020

Okresný súd Prešov v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti Bedminton s. r. o., so sídlom Plzenská 2,
Prešov 080 01, IČO: 44 575 394, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v
znení účinnom do 30.09.2020, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení účinnom do 30.09.2020 v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie
môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v znení účinnom do 30.09.2020 v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 25.11.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1