Obchodný vestník 231/2020 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 01.12.2020
R203204
Spisová značka: 29CbR/31/2020

Okresný  súd Košice I  v  právnej veci začatého konania o zrušení právnickej osoby:
OK management group, s.r.o., so sídlom Drevárska 6, 052 01 Spišská Nová ves, IČO: 45 297 002, zapísaného v
obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vo vložke číslo 24653/V  súdom bez likvidácie, podľa ust. §
68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa
ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom
vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od
zverejnenia oznámenia podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č.
487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 24.11.2020
JUDr. Simona Verešová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1