Obchodný vestník 231/2020 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 01.12.2020
R203203
Spisová značka: 29CbR/30/2020

Okresný  súd Košice I  v  právnej veci začatého konania o zrušení právnickej osoby: GRIMI s.r.o., so sídlom
Markušovská cesta 22, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 36 206 881, zapísaného v obchodnom registri Okresného
súdu Košice I, v odd. Sro, vo vložke číslo 12498/V súdom bez likvidácie, podľa ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o
zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa
ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 24.11.2020
JUDr. Simona Verešová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1