Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Andrusovova 909 / 1, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Peter Vároši
Sídlo správcu: Blumentálska 21, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/304/2020 S398
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 27OdK/304/2020
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Vároši, správca dlžníka: Tibor Horváth, nar. 17. 06. 1980, trv. byt. Andrusovova 909/1, 851 01 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/304/2020, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Blumentálska 21, 811 07 Bratislava, v úradných hodinách od 09:00 do 15:00 počas pracovných dní. Termín je potrebné dohodnúť emailom na varosi@varosi.sk alebo telefonicky na t. č.02/52 49 56 27.

_____________________________________

JUDr. Peter Vároši

Správca

S398

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1