Obchodný vestník 231/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.12.2020
K086517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Tesár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rovniankova 1659/4, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1974
Obchodné meno správcu: Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu: Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/116/2020 S1405
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 33OdK/116/2020
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka

Hnuteľné veci

 

Súpisová položka

Popis

Súpisová hodnota

Dôvod zapísaná majetku

Mobilný telefón

Sony Xperia A1

100,- EUR

Majetok patriaci dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu

 

 

Zapísané do súpisu: 23.11.2020

 

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

Správca 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1