Obchodný vestník 18/2018 Oznámenia o začatí konania o zrušení
spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Deň vydania: 25.01.2018
R007393
Spisová značka: 40CbR/128/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti  AM interiér, s. r. o. so sídlom
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, IČO 46 923 969, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení
spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68
ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 15.1.2018
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1