Obchodný vestník 18/2018 Oznámenia o začatí konania o zrušení
spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Deň vydania: 25.01.2018
R007386
Spisová značka: 40CbR/99/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti  NADES, spol. s r.o.
so sídlom Ľ. Podjavorinskej 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 762 733, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods.
10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia
oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z. z.
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 11.1.2018
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1