Obchodný vestník 18/2018 Oznámenia o začatí konania o zrušení
spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Deň vydania: 25.01.2018
R007366
Spisová značka: 34CbR/210/2016
Sro 32 856/B
Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti
MIDLAND AIRWAYS SR, s.r.o., Kresánkova 7A, 841 05 Bratislava, IČO: 35 897 414, bez likvidácie v zmysle ust.
§ 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa
§ 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šesť mesiacov od zverejnenia
oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z.
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.1.2018
Mgr. Angela Balázsová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1