Obchodný vestník 18/2018 Oznámenia o začatí konania o zrušení
spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Deň vydania: 25.01.2018
R007363
Spisová značka: 36CbR/753/2017
Sro 113 364/B
Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti  Raptas s. r. o.,
Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava, IČO: 50 445 545, bez likvidácie v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie
o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šesť mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa
§ 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.1.2018
Mgr. Angela Balázsová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1