Obchodný vestník 18/2018 Oznámenia o začatí konania o zrušení
spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Deň vydania: 25.01.2018
R007356
Spisová značka: 37CbR/31/2016
Sro 88810/B
Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti Škôlka Motýlik, s. r. o.,
Búdkova cesta 50, 811 04 Bratislava, IČO: 47 124 083, bez likvidácie v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti
bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šesť mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.1.2018
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1