Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Nitra - Výmazy
R007195

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 31357/N  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: MOLENY s. r. o.
SÍDLO: Názov obce: Komárno , PSČ: 945 01
IČO: 46 619 488
DEŇ ZÁPISU: 06.04.2012
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka N , Deň zápisu 06.04.2012, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 23.01.2018.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.01.2018
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31CbR/29/2015-26 zo dňa 15.05.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.12.2017 , bola zrušená obchodná spoločnosť MOLENY s.r.o. bez likvidácie.
Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č.31357/N sa  v y m a z u j e  dňom 23.01.2018 obchodná spoločnosť MOLENY s.r.o., so sídlom  Baštová 28, 945 01 Komárno, t.č. bez sídla, IČO:  46 619 488.


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1