Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Nitra - Výmazy
R007193

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 21492/N  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: BK Nitra s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zbehy 648, Názov obce: Zbehy, PSČ: 951 42
IČO: 43 945 295
DEŇ ZÁPISU: 30.01.2008
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka N , Deň zápisu 30.01.2008, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 23.01.2018.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 01.11.2017
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.01.2018
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY NÁSTUPCA
Obchodné meno: JOKADEX, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvášovec 4091/20, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41, IČO: 36 351 822
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Rozhodnutie jediného spoločníka  zo dňa 01.11.2017 o zrušení spoločnosti BK Nitra s.r.o.,  so sídlom 951 42 Zbehy 648, IČO:  43 945 295  bez likvidácie  zlúčením s nástupníckou spoločnosťou JOKADEX, spol.   s.r.o.,  so sídlom  Kvášovec 4091/20, 018 41 Dubnica nad Váhom ,  IČO: 36 351 822  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.16493/R.
Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro,  vložka č.21492/N sa v y m a z á v a dňom 23.01.2018 obchodná  spoločnosť BK Nitra s.r.o., IČO: 43 945 295 , ktorá bola  zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou JOKADEX, spol.  s r.o.,  IČO:  36 351 822 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.16493/R  na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 21.12.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 970/2017 Nz 59731/2017 NCRIs 60499/2017 , ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 23.01.2018.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1