Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Nitra - Výmazy
R007198

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 2197/N  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: TL Toys, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozmarínová 18, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01
IČO: 31 412 033
DEŇ ZÁPISU: 21.04.1992
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka N , Deň zápisu 21.04.1992, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 23.01.2018.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.01.2018
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 29CbR/5/2017-42 zo dňa 10.11.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2017 , bola zrušená obchodná spoločnosť TL Toys, s.r.o. bez likvidácie.
Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č.2197/N sa  v y m a z u j e  dňom 23.01.2018 obchodná spoločnosť TL Toys, s.r.o., so sídlom Rozmarínová 18, 945 01 Komárno, IČO:  31 412 033.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1