Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Nitra - Výmazy
R007194

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 388/N  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: IWA, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jurská cesta 3, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01
IČO: 34 103 988
DEŇ ZÁPISU: 07.07.1994
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka N , Deň zápisu 07.07.1994, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 23.01.2018.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.01.2018
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 29CbR/283/2016-42 zo dňa 09.11.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2017, bola zrušená spoločnosť IWA, s.r.o., so sídlom Jurská cesta 3, 934 01 Levice,   IČO: 34 103 988 bez likvidácie.
Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 388/N sa  v y m a z u j e dňa 23.01.2018 obchodná spoločnosť IWA, s.r.o., so sídlom Jurská cesta 3, 934 01 Levice,   IČO: 34 103 988.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1