Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Prešov - Výmazy
R007284

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 15865/P  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: JACONEL s.r.o. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničiarska 592/1, Názov obce: Hanušovce nad Topľou, PSČ: 094 31
IČO: 36 502 251
DEŇ ZÁPISU: 28.01.2005
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka P , Deň zápisu 28.01.2005, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 23.01.2018.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 01.06.2017
LIKVIDÁTOR  
Obchodné meno: Toplawood s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničiarska 592/1, Názov obce: Hanušovce nad Topľou, PSČ: 094 31, IČO: 47 454 652, Vznik funkcie: 01.06.2017, Zastupca: Meno a priezvisko:  Simona van Nuil, Bydlisko: Názov obce: Podhorany 249, PSČ: 082 12
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Pôsobnosť likvidátora bude v zmysle § 71 a § 72 Obchodného zákonníka vykonávať štatutárny orgán likvidátora - konateľ, ktorý je oprávnený konať a podpisovať samostatne v mene a na účet likvidátora - právnickej osoby tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 01.06.2017
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.01.2018
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1