Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007122

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 10678/T  
OBCHODNÉ MENO: NAJPI a. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaplinské pole 20, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01
IČO: 35 825 472
DEŇ ZÁPISU: 15.11.2001
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
4. prieskum trhu,
5. otvárka, prípravka a dobývanie výhradných ložísk,
6. zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov,
7. úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním,
8. zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsipiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d) (§ 2 písm. e/ z.č. 51/1988 Zb.)
9. dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov,
10. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja,
11. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,
12. poskytovanie služieb v rybárstve,
13. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Elemír Tichý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doľany 436, Názov obce: Doľany, PSČ: 900 88, Vznik funkcie: 12.01.2017
podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko:  Jakub Tichý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doľany 436, Názov obce: Doľany, PSČ: 900 88, Vznik funkcie: 12.01.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: menom spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne
menom spoločnosti koná podpredseda predstavenstva samostatne
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko:  Mária Tichá, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doľany 436, Názov obce: Doľany, PSČ: 900 88, Vznik funkcie: 01.03.2012
Meno a priezvisko:  Kristína Tichá, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doľany 436, Názov obce: Doľany, PSČ: 900 88, Vznik funkcie: 01.03.2012
Meno a priezvisko:  Pavol Tichý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doľany 44, Názov obce: Doľany, PSČ: 900 88, Vznik funkcie: 12.01.2017
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: NV - NOVA a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drobného 27, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 048 747,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 048 747,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 2 500,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií podlieha súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti podľa Časti II, Článok V, ods. 7.4. Stanov spoločnosti
Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 523 747,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií podlieha súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti podľa Časti II, Článok V, ods. 7.4. Stanov spoločnosti
Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 250 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: V zmysle stanov spoločnosti.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 372/01, Nz 372/01 dňa 11.9.2001 v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.02.2008.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.11.2009.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.03.2010 spísané vo forme Notárskej zápisnice N 182/2010, Nz 9953/2010 o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 1.3.2012
6. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.12.2012
7. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1940/2013, Nz 25357/2013, NCRls 25863/2013 zo dňa 29.07.2013.
8. Notárska zápisnica - rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.05.2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1