Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007161

ODDIEL: Po
VLOŽKA ČÍSLO: 10179/R  
OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: Jaroslav Chvátal - Štúdio ezoterných vied
ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov obce: Klátova Nová Ves č. 101
IČO: 37 912 801
DEŇ ZÁPISU: 20.12.2002
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. poriadanie kurzov, seminárov, prednášok v oblasti humanitne zameraných smerov
VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU):  
Meno a priezvisko:  Jaroslav Chvátal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vackova 1540/2, Názov obce: Praha 5 - Stodulky, PSČ: 15500, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 20.12.2002
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby je oprávnený: Vo veciach organizačnej zložky koná a za ňu podpisuje jej vedúci samostatne.  
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Organizačná zložka bola vytvorená rozhodnutím zakladateľa zo dňa 10.07.2002 v súlade s ustanovením § 21 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a do obchodného registra zapísaná na návrh zakladateľa zo dňa 31.10.2002.
ZAHRANIČNÁ OSOBA:  
OBCHODNÉ MENO: Jaroslav Chvátal - Studio esoterních věd
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vackova 1540/2, Názov obce: Praha 5 - Stodulky, PSČ: 15500, Štát: Česká republika
PRÁVNA FORMA: Fyzická osoba podnikateľ
REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ
Register:Zapísaný v živnostenskom registri Miestneho úradu mestskej časti Praha 13 - živnostenský odbor pod č.j.  ŽO/05225/97/Voj
ŠTATUTÁRNY ORGÁN:  
Meno a priezvisko:  Jaroslav Chvátal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vackova 1540/2, Názov obce: Praha 5 - Stodulky, PSČ: 15500, Štát: Česká republika


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1