Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007157

ODDIEL: Po
VLOŽKA ČÍSLO: 10108/R  
OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: FOATEC s.r.o. - organizačná zložka Slovensko
ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žabinská 40, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05
IČO: 37 917 161
DEŇ ZÁPISU: 29.01.2004
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
3. prenájom motorových vozidiel
4. výroba cementového tovaru z umelého kameňa
VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU):  
Meno a priezvisko: Ing. Valter Scherfel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 2504/17, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08, Vznik funkcie: 29.01.2004
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby je oprávnený: Za organizačnú zložku koná a za ňu sa podpisuje jej vedúci samostatne tak, že k obchodnému menu organizačnej zložky pripojí svoj podpis.  
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Organizačná zložka bola vytvorená rozhodnutím zakladateľa zo dňa 03.12.2003 v súlade s § 21 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
ZAHRANIČNÁ OSOBA:  
OBCHODNÉ MENO: FOATEC s.r.o." v likvidaci"  
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Babíčkova 1123/6, Názov obce: Olomouc - Hodolany, PSČ: 77200, Štát: Česká republika
PRÁVNA FORMA: spoločnosť s ručením obmedzeným
PRÁVO ŠTÁTU, KTORÝM SA SPRAVUJE: Česká republika
REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ
Register:Obchodný register vedený Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 26759
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Valter Scherfel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 2504/17, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 22.11.2005
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene zahraničnej osoby koná: konateľ samostatne, pokiaľ nie sú práva alebo rozhodnutie vyhradené valnému zhromaždeniu spoločnosti. Za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Právnym dôvodom zrušenia spoločnosti FOATEC s.r.o. so sídlom Nová Ulice, Krapkova čp. 1159/č. or. 3, 77 900 Olomouc, Česká republika je uznesenie Krajského súdu v Ostrave, pobočka v Olomouci zo dňa 02.07.2009, č.k. 30Cm/109/2009-12, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 12.08.2009, ktorým bola spoločnosť zrušená s likvidáciou a bol menovaný likvidátor.  
LIKVIDÁTORI:  
Meno a priezvisko: Ing. Valter Scherfel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 2504/17, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1