Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007167

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 18416/R  
OBCHODNÉ MENO: Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekárska 16, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51
IČO: 36 851 442
DEŇ ZÁPISU: 30.10.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
2. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
3. montáž a údržba elektrických zariadení, osadzovanie a údržba verejného osvetlenia
4. odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy elektrických zariadení
5. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
6. sprostredkovanie opráv, údržby a služieb spojených s bývaním
7. prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní
8. prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
9. reklamná a propagačná činnosť
10. zemné, výkopové a búracie práce pre stavbu a príprava staveniska
11. prevádzkovanie verejného WC
12. maliarske a natieračské práce
13. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
14. murárstvo
15. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov
16. zváračské práce
17. klampiarstvo
18. zámočníctvo
19. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
20. montáž určených meradiel
21. vedenie účtovníctva
22. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
23. opilovanie stromov
24. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích
25. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Vlk, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 1868/24, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51, Vznik funkcie: 30.10.2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje tak, že k napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Mesto Handlová, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Baníkov 7, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51, Výška vkladu: 122 638,780000 EUR, Rozsah splatenia: 122 638,780000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 122 638,780000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 122 638,780000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1