Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007182

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 10534/R  
OBCHODNÉ MENO: ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lieskovec 598/75, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41
IČO: 36 299 782
DEŇ ZÁPISU: 03.11.1997
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. výskum a vývoj v oblasti technických vied
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi  (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti  (veľkoobchod)
3. sprostredkovanie obchodu a služieb
4. skladovanie mimo koncesovaných tovarov
5. prenájom strojov a prístrojov
6. podnikateľské poradenstvo
7. technické testovanie, meranie a analýzy mimo úradného merania
8. projektovanie a konštrukcia strojov a zariadení pre všeobecné účely a pre určité hospodárske odvetvia
9. výroba, montáž, opravy a rekonštrukcia strojov a zariadení pre všeobecné účely a pre určité hospodárske odvetvia
10. výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
11. výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
12. projektovanie elektrických zariadení
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Králik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 3687/12, Názov obce: Bratislava - Petržalka, PSČ: 851 05, Vznik funkcie: 14.07.2017
podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Potocký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Adámyho 896/10, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61, Vznik funkcie: 14.07.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: Ing. Peter Trenčan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod hájom 1098/112, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41, Vznik funkcie: 31.01.2012
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Zavadil, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sad kpt. Nálepku 47/1, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51, Vznik funkcie: 01.05.2015
Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Kollár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského sady 58/7, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51, Vznik funkcie: 13.06.2016
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: STM POWER a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lieskovec 598/75, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 704 468,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 704 468,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 57204, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 17,000000 EUR
Počet: 5200, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 910,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 299/97, NZ 258/97 zo dňa 05.08.1997 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov.  
2. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 18.9.1998 (notárska zápisnica N 481/98, NZ 468/98 zo dňa 4.11.1998 - osvedčenie) rozhodlo o zmene Stanov (dodatok č. 1)
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 189/99, Nz 180/99 zo dňa 20.5.1999) schválilo zmeny v zložení dozornej rady. Odvolanie členov dozornej rady z radov zamestnancov a voľba členov dozornej rady z radov zamestnancov.
3. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 401/99, Nz 383/99 zo dňa 8.11.1999) rozhodlo o zmene v dozornej rade. Volba člena dozornej rady z radov zamestnancov uskutočnená dňa 23.11.1998.
4. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 344/2000, Nz 346/2000 zo dňa 22.9.2000) schválilo zmenu stanov (úplné znenie) a zmeny členov v orgánoch spoločnosti. Na zasadnutí dozornej rady dňa 26.10.2000 (zápisnica č.9/00) bol zvolený nový predseda.
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 6.11.2000 schválilo voľbu člena predstavenstva.  
5. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti ZTS-VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. dňa 25.09.2002 rozhodlo o zmene dozornej rady spoločnosti a zmene stanov v podobe úplného znenia (notárska zápisnica N 503/2002 a Nz 490/2002).
6. Valné zhromaždenie dňa 22.1.2003 rozhodlo o zmene člena predstavenstva a.s. (notárska zápisnica N 35/2003, Nz 4294/2003 zo dňa 22.1.2003).
7. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti o zmene štatutárneho orgánu a dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.4.2003.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1