Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Žilina - Výmazy
R007224

ODDIEL: Pšn
VLOŽKA ČÍSLO: 10008/L  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: Prevádzkáreň Obecného úradu Mutné
SÍDLO: Názov obce: Mutné  
DEŇ ZÁPISU: 30.11.1970
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Pšn, Vložka L , Deň zápisu 30.11.1970, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 23.01.2018.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.01.2018
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 19.01.2018, na základe rozhodnutia zriaďovateľa Obec Mútne o zrušení subjektu Prevádzkáreň Obecného úradu Mutné v Mutné sa Prevádzkáreň Obecného úradu Mutné z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 23.01.2018 V Y M A Z Á V A.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1