Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Žilina - Výmazy
R007223

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 17283/L  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: LUZK, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 221/20, Názov obce: Trstená, PSČ: 028 01
IČO: 36 440 906
DEŇ ZÁPISU: 09.03.2006
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka L , Deň zápisu 09.03.2006, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 23.01.2018.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: RM-CAR, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 5, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08, IČO: 45 849 293
Obchodné meno: RODA, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrická cesta 1927/76, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01, IČO: 46 702 032
Obchodné meno: EXTRA BAUTEN s. r. o, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlinská 27, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, IČO: 43 904 807
Obchodné meno: VES VERES, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 1132/5, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, IČO: 36 435 945
Obchodné meno: EKORENTAL, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 5/1132, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, IČO: 36 785 628
Obchodné meno: Forestville Contracting, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palúčanská 54/371, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, IČO: 35 979 402
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 19.10.2017
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.01.2018
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY NÁSTUPCA
Obchodné meno: BioActiv Products s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parková 45, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, IČO: 35 920 955
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Na základe rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti LUZK, s.r.o. zo dňa 19.10.2017, v ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou BioActiv Products s.r.o. so sídlom Parková 45, 821 05 Bratislava, IČO: 35 920 955, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom a na základe schválenej Zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice sa obchodná spoločnosť LUZK, s.r.o. so sídlom Bernolákova 221/20, 028 01 Trstená, IČO: 36 440 906 dňom 23.01.2018 z obchodného registra Okresného súdu Žilina V Y M A Z Á V A.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1