Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Košice I - Výmazy
R007326

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 10046/V  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: Zubná technika ARS DENT, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): kpt. Nálepku 26, Názov obce: Michalovce
IČO: 36 181 013
DEŇ ZÁPISU: 09.01.1998
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka V , Deň zápisu 09.01.1998, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 23.01.2018.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 28.12.2017
Právny dôvod zrušenia: z iného dôvodu
rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c/ Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.01.2018
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 33CbR/59/2016 zo dňa 23.11.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1