Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Košice I - Výmazy
R007323

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 34767/V  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: Techo - stav, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 35, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01
IČO: 47 604 964
DEŇ ZÁPISU: 20.12.2013
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka V , Deň zápisu 20.12.2013, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 23.01.2018.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 06.01.2018
Právny dôvod zrušenia: z iného dôvodu
Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c) Obch. zák. z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.01.2018
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č. k. 33CbR/70/2016 zo dňa 4.12.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1