Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R007334

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 3200/V  
OBCHODNÉ MENO: LEV N.N. spol. s r.o. Michalovce v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fraňa Kráľa 54, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01
IČO: 31 673 848
DEŇ ZÁPISU: 15.06.1993
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. veľkoobchodná činnosť s potravinami, nápojmi, tabakom, tovarom pre domácnosť, spotrebným tovarom, s kozmetickými výrobkami, farmaceutickými výrobkami, chemickými výrobkami, s palivami a ropnými produktami,  s kovmi a kovovými rudami, zariadeniami a technickými potrebami pre obchod, služby, dopravu a všetky priemyselné odvetvia, iným spotrebným a priemyselným tovarom, s drevom a drevárskymi výrobkami, výrobkami automobilového priemyslu, náhradnými dielmi, nepoľnohospodárskymi medziproduktami, odpadom a šrotom, strojným zariadením
2. maloobchod mimo riadnej predajne s registrovaným sortimentom s výnimkou farmaceutických a chemických výrobkov
3. sprostredkovanie obchodu
4. sprostredkovanie dopravy
5. iný maloobchod mimo predajne - komisný nákup a predaj
6. výskum trhu, reklamná činnosť, prenájom nehnuteľností
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za túto podpisuje konateľ a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti
pripojí svoj vlastnoručný podpis.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Bartolomej Nemeš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): I. Krásku 31, Názov obce: Michalovce, Výška vkladu: 50 000 Sk, Rozsah splatenia: 50 000 Sk
Meno a priezvisko:  Vladimír Leonidovič Nomerovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Kocha 5A, Názov obce: Ľvov, Štát: Ukrajina, Výška vkladu: 50 000 Sk, Rozsah splatenia: 50 000 Sk
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000 Sk
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 14.03.2001
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko: JUDr. Tomáš Kališka, Bydlisko: Adresa kancelárie: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žriedlová 3, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Menom spoločnosti koná likvidátor samostatne.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.5.1993 v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
2. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 5Cb 3617/95-32 zo dňa 19.2.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.3.2001 zrušil obchodnú spoločnosť LEV N.N. spol. s r.o. Michalovce a nariadil jej likvidáciu.

Okresný súd Košice I uznesením č.k. 32Cbr 11/2004-7, zo dňa 14.10.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.12.2005 vymenoval za likvidátora spoločnosti LEV N.N. spol. s r.o. Michalovce Bartolomeja Nemeša, bytom I. Krasku 31, Michalovce.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1