Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Banská Bystrica - Výmazy
R007251

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 14849/S  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: BONUS Developing, s.r.o. "v likvidácii"
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 41, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01
IČO: 44 155 131
DEŇ ZÁPISU: 23.05.2008
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka S , Deň zápisu 23.05.2008, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 23.01.2018.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 15.05.2016
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko: JUDr. Roman Kvasnička, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krčméryho 34, Názov obce: Badín, PSČ: 976 32, Vznik funkcie: 15.05.2016
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 15.05.2016
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.01.2018
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1