Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R007261

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 6887/S  
OBCHODNÉ MENO: HERBEX spol. s r.o.
SÍDLO: Názov obce: Vinica 53, PSČ: 991 28
IČO: 31 427 774
DEŇ ZÁPISU: 23.12.1992
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovanie obchodu
2. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja /s výnimkou žieravín a jedov, odpadov a fareb. kovov, výbušnín, zbraní a streliva
3. výroba čaju
4. baliace činnosti/balenie poľnohosp. výrobkov/
5. podnikateľské poradenstvo
6. vedenie účtovnej evidencie
7. inžinierska činnosť
8. pestovanie, zber, spracovanie, výroba, distribúcia a predaj liečivých drog a výrobkov z nich
9. skúšanie vlastností výrobkov, overovanie ich kvality, meranie
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Pavel Škodáček, Bydlisko: Názov obce: Hrašné 77, PSČ: 916 14, Vznik funkcie: 19.01.1993
Meno a priezvisko:  Daniel Škodáček, Bydlisko: Názov obce: Hrašné 270, PSČ: 916 14, Vznik funkcie: 19.01.1993
Meno a priezvisko:  Oľga Nemcová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 36, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, Vznik funkcie: 19.01.1993
Meno a priezvisko:  Daniel Škodáček, Bydlisko: Názov obce: Hrašné 270, PSČ: 916 14, Vznik funkcie: 10.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ, každý samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Pavel Škodáček, Bydlisko: Názov obce: Hrašné 77, Výška vkladu: 44 259,000000 EUR, Rozsah splatenia: 44 259,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Oľga Nemcová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 36, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, Výška vkladu: 15 048,000000 EUR, Rozsah splatenia: 15 048,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Daniel Škodáček, Bydlisko: Názov obce: Hrašné 270, Výška vkladu: 15 048,000000 EUR, Rozsah splatenia: 15 048,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 74 355,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 74 355,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou dňa 3.9.1992 v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákona č. 513/1991 Zb.  
Stary spis: S.r.o.   3303  
2. Dodatok č. 1 zo dňa 5.10.1994 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti.  
Stary spis: S.r.o.   3303  
3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.5.1998 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
4. Valné zhromaždenie dňa 4.2.2000 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č.3. Zapisovaný predmet činnosti sa vykonáva v laboratóriu na stanovovanie silíc, popola, extraktu, vlhkosti a senzorické hodnotenie (rozhodnutie Okresného úradu v Myjave - štátny okresný hygienik č.j. A 00/4021-064 zo dňa 5.5.2000).
5. Valné zhromaždenie dňa 18.9.2000 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy, dodatok č.4.
6. .
Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.4.2001 bola
schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 5.
7. .
Valné zhromaždenie uskutočnené 04.02.2002 schválilo zmluvu o zlúčení so spoločnosťou FLOREX - SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 34 144 404, so sídlom Hrašné č. 1, zapísené v obchodnom registri OS v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 1190/R, v zmysle ustanovenia  §-69 Obchod. zákona, schválilo dodatok č. 6 ako aj skutočnosť, že spoločnosť
HERBEX spol. s r.o. sa stáva právnym nástupcom spoločnosti FLOREX - SLOVAKIA, s.r.o.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1