Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R007252

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 6143/S  
OBCHODNÉ MENO: AGROSPOL  ŽELOVCE, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krtíšska 296, Názov obce: Želovce, PSČ: 991 06
IČO: 36 038 440
DEŇ ZÁPISU: 04.11.1999
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
2. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
3. sprostredkovanie obchodu
4. sprostredkovateľská činnosť v službách, okrem činností na ktoré právny predpis vyžaduje osobitné povolenie
5. predaj na priamu konzumáciu vína, čapovaného piva, alkoholických a nealkoholických nápojov, destilátov, tabakových výrobkov, pochutín a doplnkového tovaru
6. výroba a opravy poľnohospodárskych strojov a zariadení
7. výroba bioenzýmov, biohumusu a výluhov
8. výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a  prístrojov
9. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a ich obvyklých príloh ako i bezmäsitých jedál
10. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
11. degradácia ropných látok IN SITU
12. poradenská činnosť v oblasti výroby enzýmov, biohumusu a ich výluhov, degradácie ropných látok IN SITU
13. výroba ovocných a zeleninových nápojov
14. výroba vína
15. výroba betónovej zmesi
16. prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľných živností
17. zemné a demolačné práce v rozsahu voľných živností
18. cestná nákladná doprava
19. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zber, odvoz  - v zmysle koncesnej listiny OÚ Veľký Krtíš, zo dňa 26.1.2000, čís. ŽO-2000/00042/00008
20. nákup, úprava, skladovanie a predaj osív a sadív
21. uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
22. poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami
23. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
24. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
25. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Vereš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09, Vznik funkcie: 06.02.2009
Meno a priezvisko: Ing. Peter Szendrey, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Páričkova 1100/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 07.12.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: KAROLA Kft. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nádor út 4., Názov obce: Balassagyarmat, PSČ: 2660, Štát: Maďarská republika, Výška vkladu: 11 618,000000 EUR, Rozsah splatenia: 11 618,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Miroslav Strhár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šóšárska cesta 146/37, Názov obce: Želovce, PSČ: 991 06, Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Vereš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 2583/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09, Výška vkladu: 9 959,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 9 959,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Peter Szendrey, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Páričkova 1100/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, Výška vkladu: 9 959,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 9 959,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 196,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 196,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spolo-
čenskou zmluvou, zo dňa 18.10.1999, podľa §§ 28, 105
a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a Dodatku č. 1 zo dňa 29.10.
1999.
2. .
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia, zo dňa 7.12.1999 a Dodatok č.2.
3. .
Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.1.2000 bol
schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.  
4. .
Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.6.2001 bola
schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle
Dodatku č. 4.
5. .
Zapisuje sa zmena v zmysle ust. zák. č. 500/2001 Z.z..
6. Na valnom zhromaždení dňa 28.10.2003 bola prijatá nová spoločenská zmluva.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1