Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R007254

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 909/S  
OBCHODNÉ MENO: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerská cesta 94, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 96
IČO: 36 836 567
DEŇ ZÁPISU: 21.09.2007
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. údržba cestných komunikácií
2. správa cestných komunikácií
a. vedenie evidencie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja   
b. vykonávanie prehliadky ciest vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a vo vlastníctve SR   
c. vykonávanie prehliadky mostov vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a vo vlastníctve SR u ktorých je táto činnosť prevedená na Banskobystrický samosprávny kraj zmluvou   
d. plánovanie prípravy a obstaranie výstavby ciest vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja podľa schválených koncepcií  
e. poskytovanie informácií a podkladov o plánovaní, príprave a výstavbe ciest vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja na účely spracovania koncepcie diaľnic a ciest
f. vykonávanie sčítania cestnej dopravy na cestách vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja v čase celoštátneho sčítania  
g. poskytovanie údajov o zjazdnosti ciest a údajov z technickej evidencie ciest vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja
h. obstaranie stavebnotechnického vybavenia ciest vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu
3. stavebná údržba cestných komunikácií
4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
5. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
6. výkopové zemné práce so špeciálnymi mechanizmami v rozsahu voľných živností
7. výkon činnosti stavbyvedúceho - Pozemné stavby
8. výkon činnosti stavbyvedúceho - Inžinierske stavby
9. výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné stavby
10. výkon činnosti stavebného dozoru - Inžinierske stavby
11. cestná motorová doprava - vnútroštátna cestná nákladná doprava
12. cestná motorová doprava - vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
13. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková  
hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
14. orprava pracovných strojov
15. oprava cestných motorových vozidiel
16. oprava karosérií
17. stolárstvo
18. zámočníctvo
19. kovoobrábanie
20. kosenie trávnych porastov
21. orezávanie krovín a stromov
22. vodorovné a zvislé dopravné značenie - vykonávanie
23. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
24. prenájom nehnuteľností s poskytovaním okrem základných služieb aj doplnkových
25. verejné obstarávanie
26. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
27. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
28. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
29. maliarske a natieračské práce
30. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ján Butkovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. M. Hodžu 6979/24, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01, Vznik funkcie: 13.12.2017
podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ján Šufliarský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skliarovo 245, Názov obce: Detva, PSČ: 962 12, Vznik funkcie: 13.12.2017
podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Drahomír Ivan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Kozáčeka 2106/14, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01, Vznik funkcie: 13.12.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva spolu s jedným z podpredsedov predstavenstva. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva k obchodného menu spoločnosti svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko:  Jozef Forgáč, Bydlisko: Názov obce: Orovnica 222, PSČ: 966 52, Vznik funkcie: 08.02.2014
Meno a priezvisko: Ing. Branislav Hámorník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľadovo 4291, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01, Vznik funkcie: 12.12.2017
Meno a priezvisko: MVDr. Milan Kolesár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 9. mája 768/24, Názov obce: Jelšava, PSČ: 049 16, Vznik funkcie: 12.12.2017
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: Banskobystrický samosprávny kraj , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 23, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 053 200,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 053 200,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií na meno je podmienený súhlasom valného zhromaždenia, ktoré je povinné rozhodnúť o žiadosti akcionára a oznámiť mu rozhodnutie do 10 dní odo dňa konania najbližšieho valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže odmietnuť udeliť súhlas na prevod akcií ak je dôvodná obava, že by prevod akcií poškodil záujmy spoločnosti. Akcionári majú predkupné právo pri prevode akcií v pomere podľa menovitej hodnoty akcií akcionára k hodnote akcií všetkých akcionárov. Predávajúci je povinný oznámiť všetkým akcionárom odpredaj akcií a poskytnúť im lehotu min. 10 dní na uplatnenie predkupného práva.  
Počet: 151, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 30 000,000000 EUR
Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 490 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: Regionálne cesty, s.r.o. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerská cesta 94, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 96, IČO: 45 253 897

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1