Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R006981

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 114521/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: Win construct s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klincová 37, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08
IČO: 50 188 968
DEŇ ZÁPISU: 17.02.2016
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 17.02.2016, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 23.01.2018.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.01.2018
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY NÁSTUPCA
Obchodné meno: MARBO CAR, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedmokrásková 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01, IČO: 36 672 700
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Zmluva o zlúčení.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1